Az adatkezelő adatai és elérhetősége

Amennyiben szeretné megkeresni az oldal üzemeltetőjét, az alábbi elérhetőségeken tudja ezt megtenni.

Adatkezelő neve: Strobl Eszter ev.
Postacím: 1098 Budapest, Pöttyös utca 3.

Adatkezelő neve: Simon Gábor
Postacím: 8283 Káptalantóti, Rózsadomb utca 25.
Email cím:

Adatvédelmi tisztségviselő kinevezésére az adatkezelőnek nincs szüksége.

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.egeszsegpraktikak.hu/adatvedelem címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A www.egeszsegpraktikak.hu portál elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A kezelt adatok

1. regisztrációhoz, hírlevél feliratkozáshoz kapcsolt személyes adatok

Az oldalon a regisztrációhoz és hírlevélre feliratkozáskor kezelt személyes adatok megadása önkéntes.

Az adatkezelés célja: tájékoztató levél küldése új bejegyzésekről, olvasók tájékoztatása, termék és szolgáltatás ajánlatok küldése

Kezelt adatok:
- Keresztnév
- Email cím

Adatkezelés időtartama: a regisztráció törléséig/hírlevél leiratkozásig, vagy a törlési kérésig.
A kezelt adatok harmadik fél számára (adatfeldolgozó) nem kerülnek átadásra.
Az adatkezelés visszavonható a kiküldött e-mailek alján lévő leiratkozás linkre kattintva, vagy email-ben elküldött kérelemmel.
A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megtörténik az adatok törlése.
Az adatkezelési engedély visszavonásakor a személyes adat végérvényesen törlésre kerül a rendszerből.

2. Szerver által tárolt adatok (logok)

A webszerver bizonyos technikai adatokat tárol (logol) a látogatásról és a látogatóról. Ennek a célja az esetleges, a weboldal működésével kapcsolatos hibák keresése és megoldása. A loghoz az adatkezelő személyen kívül más nem fér hozzá. A logok tárolása maximum 1 év. A logban az IP cím, meglátogatott oldal és esetlegesen felmerülő futási hibák tárolódnak, ugyanakkor az IP cím önmagában személyes azonosítást nem tesz lehetővé, és nem kapcsolódik semmilyen egyéb információval.

3. Google Analytics statisztika

Az oldal üzemeltetője Google Analytics segítségével követi nyomon, illetve elemzi a látogatások jellegét. Ez pusztán statisztikai célokat szolgál, illetve bizonyos hibák felfedezését és elhárítását segíti.
A Google Analytics IP anonimizálással került beépítésre, így a felhasználó IP címét nem küldi el és tárolja.

4. Vásárlással kapcsolatos adatok

Adatkezelés célja: a vásárlás, és a vásárlással összefüggő teljesítés, illetve jogi megfelelőség biztosítása.

Aki a Weboldalon terméket vagy szolgáltatást vásárol, ügyfélként kerül kezelésre, és a számlázáshoz, illetve a megfeleléshez szükséges adatokat tárolja a rendszer. 

Adattárolás időtartama: Az adatok tárolása a törvényi előírásoknak megfelelő (pl. számlamegőrzési kötelezettség).

A személyes adatok átadásra kerülnek a Billingo rendszernek a számla kiállítása céljából. Más harmadik félnek a személyes adatok nem kerülnek átadásra.

Mi a cookie?

Egy olyan kisméretű adatfájl, ami a böngészőn keresztül, a látogató számítógépén kerül eltárolásra. Ezt a böngésző visszaküldi a cookie érvényességi idején belül a szervernek.

Feltétlenül szükséges cookiek

Bizonyos cookiekra az oldal működéséhez szükség van. Ilyenek a munkamenet azonosítókat tároló cookiek. Ezek teszik lehetővé, hogy egy weboldalon oldalról oldalra kattintva a weboldal tudja, hogy melyik felhasználóról van szó.
Példa a szükséges cookiera: Egy webáruházban a termék oldalon beteszünk egy terméket a kosárba, majd átmegyünk a megrendelés oldalra. A megrendelés oldalon tudnia kell a weboldalnak, hogy ugyanaz a felhasználó vagyunk, akik a kosárba tették a terméket.

Analitikai sütik

A weboldal a látogatási folyamat tárolásához Google Analyticset használ. Azonban a látogató személyesen nem azonosítható semmilyen módon. A Google Analytics cookiekat helyez el a látogató számítógépén, azonban ez semmilyen más szolgáltatáshoz nem kapcsolható, és személyes azonosításra sem ad lehetőséget.
Az analitika célja a látogatói folyamatok javítása, az eszközök paramétereinek megismerésén keresztül a felhasználói élmény fokozása.
Ezeket a cookie-kat a felhasználó bármikor törölheti a böngészőjéből.

Marketing célú cookie-k

Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és érdeklődéséhez igazodjanak. Ilyen cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken reklámok jelennek meg. (lásd például Adsense).

Amennyiben az oldal Adsense-t használ (online hirdetési szolgáltatás), az ahhoz kapcsolódó tájékoztató itt érhető el: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A weboldalba beépített Like gomb cookiekat hoz létre az oldalon.

A weboldalba Facebook pixel került beépítésre, aminek a célja, hogy a Facebookról érkező látogatók feliratkozásait statisztikázza. 

A weboldal NEM TOVÁBBÍT személyes adatokat a Facebook felé.

A Facebook adatkezelési irányelveiről itt tájékozódhatsz: https://www.facebook.com/about/privacy/

Cookiek tiltása

A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az esély hogy nem fognak megfelelően működni.

A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.

Google Analytics tiltása böngésző pluginnel: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookie-k tiltása Chrome böngészőben: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Cookie-k tiltása Firefox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Cookie-k tiltása Internet Explorer böngészőben: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

Részletek angol nyelven: www.aboutcookies.org

Általános adatkezelési irányelvek hírlevél feliratkozás / tagság esetén

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amely az adatkezelésre adott felhatalmazást jelenti. Ez bármikor visszavonható.
A hírlevélre feliratkozás csak abban az esetben válik aktívvá, hogyha a feliratkozó a szándékát megerősíti egy emailben kapott megerősítő gombra kattintással (double opt-in). Tehát ahhoz, hogy valaki aktív feliratkozóvá váljon rendelkeznie kell az adott email postafiók felett, hiszen a visszaigazoló emailt abba kapja.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Bankkártyás vásárlással kapcsolatos adattovábbítás

Az egeszsegpraktikak.hu online bankkártya elfogadó partnere a Paylike. A Paylike-hoz közvetlen módon kerülnek a bankkártyás fizetéshez szükséges adatok, biztonságos csatornán. Csak a fizetés megvalósulásához szükséges adatok kerülnek a Paylike-hoz. Az egeszsegpraktikak.hu rendszer bankkártyával kapcsolatos adatokat nem tárol.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatmegismerők köre

A kezelt adatok tárolási helye, szerver szolgáltatói

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen 
Germany

UAB "Interneto vizija"
J. Kubiliaus st. 6
Vilnius, Lithuania
VAT: LT263507314

Az adatokhoz fizikailag hozzáférhetnek, de adatkezelést és adatfeldolgozást nem végeznek.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu